معماری

دیاگرام های بیمارستان

دیاگرام ارتباطی زایشگاه

 


دیاگرام ارتباطی بستری داخلی و جراحی



 

دیاگرام ارتباطی بستری زنان و زایمان



دیاگرام ارتباطی بخش CCU



دیاگرام ارتباطی بخش کودکان



 

دیاگرام ارتباطی بخش جراحی



دیاگرام ارتباطی بخش اورژانس



دیاگرام ارتباطی درمانگاه



دیاگرام ارتباطی سالن غذاخوری



دیاگرام ارتباطی



دیاگرام ارتباطی



دیاگرام ارتباطی



دیاگرام ارتباطی مرکز استریل



دیاگرام ارتباطی آشپزخانه



دیاگرام ارتباطی رختشورخانه




دیاگرام های ارتباطی ارائه شده توسط آقای حسینی دراختیار گروه قرار گرفته است
+ نوشته شده در  سه شنبه 10 اسفند1389ساعت 18:48  توسط مرتضی امیرجان  |